Katalog spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2015

Ważne informacje dla Klientów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu:

"KOMUNIKAT Z DNIA 04.01.2023 r. dotyczący przedłużenia terminu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych w związku z COVID-19: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022r. poz. 2736) przedłużono stan zagrożenia epidemicznego do dnia 31 marca 2023 roku. W związku z powyższym wszystkie regulacje dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń oraz kart parkingowych pozostają bez zmian. 

Jednocześnie przypominamy, że w celu załatwienia sprawy (złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej, uzyskanie informacji dotyczących ulg i uprawnień lub innej) obowiązuje konieczność wcześniejszej rezerwacji wizyty on-line   https://rezerwacja.powiatrawicki.pl/#/case  lub telefonicznie pod numerem 65 545 35 05. "

KOMUNIKAT Z DNIA  10.05.2021 r. dotyczący obsługi interesantów:  Od dnia 01 lutego 2021 r. w celu załatwienia sprawy (złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej, uzyskanie informacji dotyczących ulg i uprawnień lub innej) obowiązuje konieczność wcześniejszej rezerwacji wizyty on-line   https://rezerwacja.powiatrawicki.pl/#/case  lub telefonicznie pod numerem 65 545 35 05.

KOMUNIKAT Z DNIA 01.06.2020 r. dotyczący organizacji posiedzeń składów orzekających:  Z uwagi na epidemię COVID-19 posiedzenia składów orzekających odbywają się w trybie zaocznym, bez uczestnictwa osoby zainteresowanej. Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534).

KOMUNIKAT Z DNIA 27.05.2020 r. dotyczący uiszczania opłat za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu informuje, iż kasy w budynkach Starostwa Powiatowego w Rawiczu są nieczynne. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych. Prosimy o uiszczenie opłat w formie przelewu na konto bankowe: 55 1020 3121 0000 6002 0004 8603 lub w siedzibie zespołu – płatność tylko kartą.

KOMUNIKAT Z DNIA 01.04.2020 r. dotyczący przedłużenia terminu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych w związku z COVID-19: W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe wydane na czas określony na podstawie tych orzeczeń ulegają przedłużeniu. Zachowują one ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  Podstawa prawna: art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) 

 

Wykaz spraw do załatwienia wraz z opisem i wzorami dokumentów:


ZON-1 Orzekanie o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia).
Opis usługi
Wniosek
Zaświadczenie
Informacja
Oświadczenie
Oświadczenie do karty

ZON-2 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób od 16 roku życia).
Opis usługi
Wniosek
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Informacja
Oświadczenie
Oświadczenie do karty

ZON-3 Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie

ZON-4 Legitymacje dokumentujące niepełonosprawność/stopień niepełnosprawności
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o meldunku
Oświadczenie o zrzeczeniu

ZON-5 Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o zrzeczeniu