Elektroniczny Punkt Obsługi Mieszkańców

Katalog spraw

18 maja 2015

Numer konta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, na które należy wpłacać "opłatę skarbową":  20 1020 4027 0000 1602 1525 1668

Wykaz spraw do załatwienia wraz z opisem i wzorami druków:

 


ABŚ-1 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniającaABŚ-2 Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponownania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniająca


ABŚ-3 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o zgodzie właściciela obiektu na rozbiórkę
Informacja uzupełniająca


ABŚ-4 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponownania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniająca


ABŚ-5 Wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego
Opis usługi
Wniosek
Informacja uzupełniająca


ABŚ-6 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
Opis usługi
Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstepstwo od przepisów techniczno - budowlanych.
Wniosek w sprawie odstepstwa od przepisów techniczno - budowlanych.


ABŚ-7 Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
Opis usługi
Wniosek
Informacja uzupełniająca


ABŚ-8 Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innych osób.
Opis usługi
Wniosek PB-9
Oświadczenie PB-5
Oświadczenie strony
Informacja uzupełniająca PB

 


ABŚ-9 Wydawanie decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy na rzecz innych osób.
Opis usługi
Wniosek PB-11
Oświadczenie PB-5
Oświadczenie strony
Informacja uzupełniająca PB

 


ABŚ-10 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-11 Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
Opis usługi
Zgłoszenie PB-4
Zgoda
informacja uzupełniająca PB


ABŚ-12 Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Opis usługi
Zgłoszenie PB-18
Oświadczenie PB-5
Informacja uzupełniająca PB


ABŚ-13 Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
Opis usługi
1. budynki mieszkalne jednorodzinne:
zgłoszenie PB-2a
oświadczenie PB-5
oświadczenie inwestora dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2
informacja uzupełniająca PB
2.pozostałe obiekty:
zgłoszenie PB-2
oświadczenie PB-5
informacja uzupełniająca PB


ABŚ-14 Wydawanie zaświadczeń
Opis usługi
Wniosek Nr1
Wniosek Nr 2


ABŚ-15 Wydawanie dziennika budowy
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-16 Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania innej niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, opalana paliwem stałym.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-17 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami.
Opis usługi


ABŚ-18 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Opis usługi


ABŚ-19 Zgłaszanie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Opis usługi


ABŚ-20 Przedłożenie wyników pomiarów wielkości emisji.
Opis usługi


ABŚ-21 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Opis usługi


ABŚ-22 Pozwolenia zintegrowane.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-23 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-24 Zezwolenie na zbieranie odpadów.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-25 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-26 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-27 Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-28 Wyłączenie z produkcji użytków rolnych.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2
Powiadomienie


ABŚ-29 Naliczenie opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-30 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-31 Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją,o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-32 Zamiana lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-33 Zgłoszenie do rejestru zwierząt przetrzymywanych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-34 Wydzierżawienie obwodów łowieckich.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-35 Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-36 Zezwolenie na przetrzymywanie zwierzyny dzikiej.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-37 Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania oraz cofnięcie ww. oświadczenia.
Opis usługi
Oświadczenie
Cofnięcie oświadczenia


ABŚ-38 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
Opis usługi
R24-RJ
R24-ZD
R24-OW
R24-WT
R24-ZB
R24-NB
R24-WR
R24-RN


ABŚ-39 Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2
Wniosek 3


ABŚ-40 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-41 Udzielanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
Opis usługi
Zasady
Wniosek