Katalog spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2015

Starostwo Powiatowe w Rawiczu informuje, że od 01 lutego 2021r. do odwołania w Wydział Komunikacji i Dróg, Powiatowym Zespole ds Niepełnosprawności w Rawiczu oraz u Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta obowiązuje konieczność wcześniejszej rezerwacji wizyty on-line na stronie powiatrawicki.pl w zakładce "Zarejestruj termin wizyty w urzędzie" lub telefonicznie.

Ponadto w Starostwie nadal wszystkie sprawy można załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP lub poprzez e-mail. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji z pracownikami Urzędu. Jednocześnie apelujemy o zachowywanie na terenie Urzędu obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przychodzenie wyłącznie interesantów załatwiający daną sprawę, bez towarzyszących osób postronnych.

Uprzejmie informujemy, iż kasy w budynkach Starostwa Powiatowego w Rawiczu (Wały Dąbrowskiego 2 i Rynek 17) są nieczynne. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych. 

Prosimy o uiszczanie opłat w formie przelewu na poniższe konta bankowe:

Dochody Powiatu Rawickiego m.in. opłata komunikacyjna, dziennik budowy, karta wędkarska, opłata geodezyjna, karta parkingowa:
55 1020 3121 0000 6002 0004 8603

Numer konta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, na które należy wpłacać "opłatę skarbową": 
20 1020 4027 0000 1602 1525 1668

UWAGA!!! Od dnia 01 lipca 2023 r. nastąpiła zmiana wysokości opłat. Została zniesiona opłata ewidencyjna.

Wykaz spraw do załatwienia wraz z opisem i wzorami druków:


W przypadku, gdy z wnioskiem o rozpatrzenie danej sprawy występuje inna osoba niż właściciel pojazdu, winna ona posiadać upoważnienie podpisane przez właściciela
Upoważnienie
 

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy przez osobę nie będącą wnioskodawcą
Upoważnienie


Wyrażenie zgody rodzica/opiekuna na uzyskanie prawa jazdy przez osobę niepełnoletnią
Oświadczenie


KD-1 Czasowa rejestracja pojazdu w celu:
a) wywozu pojazdu za granicę,
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy (dotyczy pojazdów zarejestrowanych w RP)
Opis usługi
Wniosek

KD-2 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
Opis usługi
Wniosek

KD-3 Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojeździe i tabliczki znamionowej.
Opis usługi
Wniosek

KD-4 Kradzież/ zagubienie/ zniszczenie tablic rejestracyjnych (wymiana lub wydanie wtórnika o tym samym numerze rejestracyjnym).
Opis usługi
Wniosek

KD-5 Przerejestrowanie pojazdu.
Opis usługi
Wniosek

KD-6 Rejestracja pojazdu nowego.
Opis usługi
Wniosek

KD-7 Rejestracja pojazdu zabytkowego.
Opis usługi
Wniosek

KD-10 Wtórnik dowodu rejestracyjnego.
Opis usługi
Wniosek

KD-11 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zniszczenia, zapełnienia.
Opis usługi
Wniosek

KD-12 Czasowe wycofanie z ruchu pojazdów:
- ciężarowych i przyczep o dopuszcalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
-ciągników samochodowych,
-pojazdów specjalnych
- autobusów,
- samochodów osobowych.
Opis usługi
Wniosek

KD-13 Wyrejestrowanie pojazdu – kradzież.
Opis usługi
Wniosek

KD-14 Wyrejestrowanie pojazdu – kasacja.
Opis usługi
Wniosek

KD-15 Zgłoszenie do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako „SAM”.
Opis usługi
Wniosek

KD-16 Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela oraz zmiany danych adresowych właściciela.
Opis usługi
Wniosek

KD-17 Zmiana miejsca zamieszkania właściciela pojazdu związana ze zmianą właściwości miejscowej organu rejestrującego.
Opis usługi
Wniosek

KD-18 Zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu.
Opis usługi
Wniosek

KD-19 Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Opis usługi

KD-20 Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję.
Opis usługi
Wniosek

KD-21 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego.
Opis usługi
Wniosek

KD-22 Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym.
Opis usługi
Wniosek

KD-23 Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do: zasilania gazem, nauki jazdy "L", ciągnięcia przyczepy "HAK"
Opis usługi
Wniosek

KD-24 Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika.
Opis usługi
Wniosek

KD-25 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe (krajowe) na potrzeby własne osób lub rzeczy.
Opis usługi
Wniosek

KD-26 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
Opis usługi

KD-27 Zgłoszenie kolejnych pojazdów do wydanych już licencji i zezwoleń.
Opis usługi
Wniosek

KD-28 Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy.
Opis usługi
Wniosek

KD-29 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.
Opis usługi
Wniosek

KD-30 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Opis usługi
Wniosek

KD-31 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego zakresu prowadzonej działalności wraz z wydaniem nowego zaświadczenia, zmiana danych wpisanych do rejestru wraz z wydaniem nowego zaświadczenia.
Opis usługi
Wniosek

KD-32 Wpis osoby do ewidencji instruktora i wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy.
Opis usługi
Wniosek

KD-33 Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
Opis usługi
Wniosek

KD-34 Wydanie uprawnienia diagnosty na wykonywanie badań technicznych pojazdów.
Opis usługi
Wniosek

KD-35 Wydanie/ przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
Opis usługi
Wniosek

KD-36 Wydawanie: praw jazdy (uprawnienie uzyskane po raz pierwszy), praw jazdy międzynarodowych.
Opis usługi
Wniosek

KD-37 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą:
  1. przez państwa- stronę konwencji o ruchu drogowym,
  2. przez państwa nie określone w konwencji o ruchu drogowym.
Opis usługi
Wniosek

KD-38 Wymiana prawa jazdy:

  1. na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym (obowiązkowa wymiana praw jazdy wydanych do dnia 01 lipca 1999 r.),
  2. ze względu na określenie terminu ważności uprawnienia,
  3. ze względu na zmianę danych (zmianę adresu, nazwiska).

Opis usługi
Wniosek


KD-39 Wymiana prawa jazdy:

  1. w związku z podwyższeniem kategorii,
  2. wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
  3. wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty, zniszczenia dotychczasowego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność.

Opis usługi
Wniosek

Oświadczenie o utracie prawa jazdy


KD-40 Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.
Opis usługi
Wniosek


KD-41 Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM.
Opis usługi
Wniosek


KD-42 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy- zakaz na okres nie przekraczający 1 roku.
Opis usługi
Wniosek


KD-43 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy- zakaz na okres przekraczający 1 rok.
Opis usługi
Wniosek


KD-44 Uwolnienie w systemie CEPiK 2.0 dowodu rejestracyjnego zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego

Opis usługi
Wniosek


KD-45 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (sprzedaż)

Opis usługi
Wniosek


 KD-47 Przerejstrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych

Opis usługi
Wniosek


KD-48 Zmiana organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.

Opis usługi


KD-49 Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Warunki odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi publicznej.

Opis usługi
Uchwała


KD-50 Wydanie Karty Kwalifikacyjnej Kierowcy (KKK)

Opis usługi
wniosek