Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Starostwo Powiatowe w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu epoi.powiatrawicki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 27.04.2015r.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu nie posiada aplikacji mobilnej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG. Część plików PDF/JPG została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie jest dostępna cyfrowo. Poprawki będą stopniowo wprowadzane do serwisu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 01.10.2020 r. Data ostatniej aktualizacji - 31.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Sarnowska, Sekretarz Powiatu - Koordynator do spraw dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu 65 546 22 11, przesyłając wiadomość na skrzynkę e-mail sekretariat@powiatrawicki.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą /kk3770ibgq/SkrytkaESP. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. W menu znajdują się przyciski do zmiany wielkości tekstu oraz przełącznika kontrastu. Nawigacja jest przyjazna dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Aktualnie dodawane zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych:

Pracownik przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z osobą niepełnosprawną. Jeżeli to konieczne, ustalany jest czas wizyty i najdogodniejsze dla niepełnosprawnego miejsce spotkania. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek przeznaczony dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dostępność architektoniczna:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu zlokalizowane jest w dwóch budynkach zlokalizowanych przy ulicy Rynek 17 oraz Wały Jarosława Dąbrowskiego 2.

Budynek przy ulicy Rynek 17:

Do wejścia głównego prowadzą dwa stopnie oraz alternatywnie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników budynku. W tym celu prosimy o skorzystanie z dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych do budynku lub wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 65 546 22 11. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik przychodzi do klienta. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym. Korytarze nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Dostosowanie schodów - na kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze. Dostosowanie wind - brak wind. Dostępność pochylni - dostępna pochylnia do drzwi wejściowych do budynku. Dostępność platform - brak platform. Dostępność informacji głosowych - Brak dostępności informacji głosowych. Dostępność pętli indukcyjnych - brak dostępności pętli indukcyjnych. Dostosowanie parkingów - parking miejski przed budynkiem, przy ulicy Rynek. Prawo wstępu z psem asystującym - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Budynek przy ulicy Wały Jarosława Dąbrowskiego 2:

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu. Wejście wyposażone jest w drzwi automatyczne oraz platformę dla wózków inwalidzkich, która prowadzi na parter budynku. Wejście na wyższe kondygnacje możliwe jest tylko schodami wyposażonymi w poręcze. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników budynku. W tym celu można skorzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych do budynku lub z wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik przychodzi do klienta. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Korytarze nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Dostosowanie schodów -
na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze. Dostosowanie wind - brak wind. Dostępność pochylni - brak pochylni. Dostępność platform - platforma dostępna jest przy schodach prowadzących na parter budynku. Dostępność informacji głosowych -
brak dostępności informacji głosowych. Dostępność pętli indukcyjnych - brak dostępności pętli indukcyjnych. Dostosowanie parkingów - parking znajduje się przy budynku. Prawo wstępu z psem asystującym - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.