Katalog spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2015

Wykaz spraw do załatwienia wraz z opisem i wzorami druków

UWAGA: Wnioski można uzupełnić w formie elektronicznej za pomocą programu Adobe Reader (do pobrania tutaj).


ABŚ-1 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianie pozwolenia na budowę.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniającaABŚ-2 Wydawanie dziennika budowy.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-3 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Opis usługi
Wniosek
Informacja uzupełniająca
Oświadczenie
Oświadczenie B-3


ABŚ-4 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-5 Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
Opis usługi


ABŚ-6 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-7 Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
Opis usługi
Zgłoszenie nr 1- budynki mieszkalne jednorodzinne
Informacja uzupełniająca do zgłoszenia nr 1

<Zgłoszenie nr 2- sieci energetyczne oraz stacje transformatorowe
Informacja uzupełniająca do zgłoszenia nr 2

Zgłoszenie nr 3- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne
Informacja uzupełniająca do zgłoszenia nr 3

Zgłoszenie nr 4- pozostałe obiekty
Informacja uzupełniająca do zgłoszenia nr 4 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


ABŚ-8 Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
Opis usługi
Zgłoszenie
Oświadczenie


ABŚ-9 Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Opis usługi
Zgłoszenie
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniająca


ABŚ-10 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-11 Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innych osób.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o zgodzie strony, na rzecz której wydano pozwolenie
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniająca


ABŚ-12 Wydawanie decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy na rzecz innych osób.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie o zgodzie strony, która dokonała zgłoszenia
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Informacja uzupełniająca


ABŚ-13 Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania innej niżwskazana w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 206 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, opalanąpaliwem stałym.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-14 Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją,o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-15 Wyłączenie z produkcji użytków rolnych.
Opis usługi
Wniosek
Wniosek


ABŚ-16 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-17 Zgłoszenie do rejestru zwierząt przetrzymywanych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-18 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Opis usługi


ABŚ-19 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami.
Opis usługi


ABŚ-20 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Opis usługi


ABŚ-21 Pozwolenia zintegrowane.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-22 Przedłożenie wyników pomiarów wielkości emisji.
Opis usługi


ABŚ-23 Zgłaszanie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Opis usługi


ABŚ-24 Zamiana lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-25 Wydzierżawienie obwodów łowieckich.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-26 Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-27 Zezwolenie na przetrzymywanie zwierzyny dzikiej.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-28 Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-29 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-30 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-31 Zezwolenie na zbieranie odpadów.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-32 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-33 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-34 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
Opis usługi
Wniosek


ABŚ-35 Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego.
Opis usługi
Wniosek 1
Wniosek 2


ABŚ-36 Udzielanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
Opis usługi
Wniosek
Wniosek


ABŚ-37 Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Rawickiego w 2018 r.
Opis usługi
Wniosek
Oświadczenie
Formularz
Regulamin


ABŚ-38 Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania oraz cofnięcie ww. oświadczenia
Opis usługi
Wniosek
Wniosek